نتیجه انتخابات هیئت مدیره و بازرسان موسسه مالکان خزرشهر
(مجمع عمومی 13 مرداد 1396)

? منتخبین هیئت مدیره به ترتیب آراء:

۱- دکتر مسعود بهرامی
۲- مهندس شاهپور نیازی
۳- دکتر محمد ابراهیم قربانی فرید
۴- دکتر عمران عربی نژاد
۵- مهندس علی مصباح
۶- مهندس حسن میرصادقی
۷- مهندس محمود حسن پور
 
?منتخبین علی البدل هیئت مدیره به ترتیب آراء:

۸- مهندس محمدحسن محمدنتاج
۹- مهندس محمدرضا حمزه پور

?بازرسان منتخب:

۱- دکتر  اکبر معتضدی
۲- دکتر علی اکبر جعفری

آدرس کانال تلگرام ما:
t.me/khazarshahr