صورتجلسه مجمع عمومی مالکان خزرشهر (مورخ 13 مرداد 1396) به ثبت رسید و در روزنامه رسمی کشور منتشر شد