آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

?پیرو آگهی دعوت نوبت اول بدینوسیله از کلیه اعضاء و مالکان محترم موسسه مالکان خزرشهر مجدداً دعوت بعمل می آید که رأس  ساعت 17 عصر روز پنجشنبه مورخ 27 اردیبهشت 97 در مازندران-بابلسر- کیلومتر ۳ کمربندی  هتل رستوران میزبان به صرف افطار و شام جهت تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده(نوبت دوم) حضور بهم رسانید و در صورت عدم حضور نماینده قانونی و یا وکلای خود را در مهلت قانونی معرفی فرمایند.

با تشکر-اعضای هیئت مدیره موسسه

?دستور جلسه:
1-  اصلاح برخی از مواد اساسنامه موسسه مالکان خزرشهر
2-  سایر موارد
 

پیش نویس اصلاحیه اساسنامه سازمان مالکان خزرشهر

آدرس کانال تلگرام سازمان مالکان خزرشهر :
@khazarshahr