همشهریان گرامی

مستحضر باشید که بنا بر تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده شهرک 9درصد از مبلغ شارژ دریافتی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید.

لیکن چنانچه راهکار قانونی مبنی بر عدم پرداخت وجود دارد این مدیریت  از آن استقبال میکند.

هیئت مدیره